Notulen Alg. Ledenvergadering van 17 mei 2017

/ / Ledennieuws

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 17 mei 2017

Aan- en afwezigheid: zie presentielijst.

1. Opening
De voorzitter, Jorg Vermeulen, opent om 20.53 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Afmeldingen:
-Lucie van de Berg
-Inge Baltissen
-Michelle Korsten
-Ton Huybers
-Jan van Ochten
Enkele mensen ook afwezig zonder afmelden.

2. Mededelingen/Ingekomen/uitgaande stukken
-Jorg bedankt iedereen voor zijn/haar inzet het afgelopen jaar, zonder ieders inzet is het moeilijk om ons hoofd boven water te houden.
Ieders inzet word zeer gewaardeerd.
-In 2019 bestaan wij 60 jaar, er is een werkgroep opgericht te weten Thijs, Juul, Thijs, Anny en Irma.
Het plan is om ook een externe persoon in te schakelen in de vorm van Manuel Conejo.
-Jubilarissenconcert, We hebben enkele jubilarissen in 2017.
In overleg zal hier een datum voor gepland worden.

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 2016
Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.

4. Jaarverslag 2016 door de secretaris
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen geaccordeerd.

5. Financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester
Ben geeft een toelichting over het financiële jaar 2016

6. Begroting 2017 en vaststellen contributie 2017
Ben geeft uitleg met betrekking tot de begroting van 2017
Er zijn enkele kleine vragen/opmerkingen over de begroting 2017
Deze worden door Ben uitgelegd.
De contributie voor 2017 word vastgesteld op €105,-

7. Verslag Kascommissie/Verkiezing Kascommissie.
Inge Baltissen en Jos Wijnen hebben de inkomsten en uitgaven over het jaar 2016
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Inge is aftredend en Jos blijft nog een jaar.
Jan Janssen stelt zich kandidaat voor de kascommissie 2017/2018

8. Bestuursverkiezing.
Jorg vraagt aan de vergadering of dat er een formele stemming dient te komen.
Door middel van een applaus worden Jorg, Anny en Frans voor een nieuwe termijn in het bestuur gekozen.

Jorg Vermeulen:
Is aftredend en herkiesbaar.
Jorg zal zijn huidige functie blijven uitoefenen.

Frans Rommen:
Is aftreden en herkiesbaar.
Frans zal zijn huidige functie blijven uitoefenen.

Anny Derks:
Is aftredend en herkiesbaar.
Anny zal haar huidige functie blijven uitoefenen.

9. Jaarprogramma 2017/2018
Rowan doet een korte toelichting op het jaarprogramma 2017/2018
De standaard optredens zullen weer de revue passeren.
Het grootse Toppersconcert is verplaats van September naar April 2018
Jorg geeft aan dat er bij de A4D al 8 afmeldingen zijn, aangegeven word of dat mensen nogmaals goed willen kijken naar hun agenda.
Juul geeft aan dat hij de constructie Euterpe/MMSK niet snapt.
Alleen als hun zin hebben of willen dan kunnen ze, het is elkaar helpen naar ons idee.
Hier zal in een gezamenlijk overleg tussen Jorg en Bert op terug gekomen worden.

10. Coördinatieteams
Vacatures, zijn geen reacties op gekomen.
De huidige teams zullen dus blijven zitten totdat zich andere mensen aanmelden.
Iedereen heeft zelf destijds aangegeven dat er gerouleerd dient te worden.
Zodra er vacatures zijn word hier geen gehoor aan gegeven.
Marjon geeft aan dat alles als nog via mail gestuurd word en dus weinig mensen op de site kijken.
Hoe kunnen we dit aanpakken?
Irma geeft aan dat de computer die beneden staat weinig gebruikt word.
Jorg zal hiernaar kijken en evt. oppakken.
Er ontstaat een kleine discussie over het wel dan niet inleveren of bewaren van partijen, iedereen maakt aantekeningen en moet dit dan weer inleveren. Het is en blijft een lastig punt.

11. Stand van zaken Odeon/BRL
We hebben een brief geschreven naar Stichting Odeon over diverse zaken.
Tot op heden hebben wij hier nog geen reactie’s over mogen ontvangen.
-Ook Euterpe heeft zijn zorgen geuit over de fietsenstalling.
-BHV’ers zijn doorgegeven maar nog niks mee gedaan.
-Stoelen en tafels in de repetitieruimte.
-Geluidsinstallatie staat in de weg.
Het is een lastig punt om een afspraak te maken met Odeon en BRL.
Wiel Stoffels, geeft aan dat hij het raar vind dat de verstandhouding Odeon/MMSK zo slecht is, Ondanks dat vind hij het gek dat wij wel een bedrag van €1650,- toevertrouwen.
Pierre verbaast zich over het feit dat het bestuur van Odeon, zo de verenigingen tegen zich in het harnas jagen.
Er word een plan gemaakt om met de 2 verenigingen richting Odeon te gaan.

12. Rondvraag
Thijs heeft zich nog eens gebogen over de zaak naamsverandering.
Hij heeft hier een hele duidelijke mening over.
Actief leden werven, Showorkest.
Anita merkt heel vaak op woensdag dat de band in de kelder teveel geluid produceert.
-De aanhanger staat nog steeds bij van Rattingen Kraanverhuur.
Jorg neemt even een voorsprong en gooit in de groep dat we de aanhanger willen verkopen.
-Marjon geeft aan dat het logo op de concept poster voor Toppers slecht zichtbaar.
Rowan reageert hierop dat dit in het projectteam besproken gaat worden.
-Ton Segers geeft aan dat ze hem gevraagd hebben bij Euterpe om Bas te gaan spelen.
-Frans Rommen, tribune gaat dit jaar weer, tot nu toe, 8x weg.
Graag allen jullie beschikbaarheid opgeven

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.10 de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Voor akkoord
Voorzitter Jorg Vermeulen