Agenda Ledenvergadering 2018 op 6 juni a.s.

/ / Ledennieuws

Hiermee wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering te houden op
Woensdag 6 Juni 2018
De vergadering begint om 20.30 uur aansluitend aan de repetitie en wordt gehouden in Verenigingsgebouw Odeon.
gelegen aan de Hoenderstraat 10-12.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen/Ingekomen/Uitgaande Stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 mei 2017 (zie site/vergaderverslagen)
4. Jaarverslag 2017 door de Secretaris
5. Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester.
6. Begroting 2018 en vaststellen contributie 2018
7. Verslag Kascommissie/Verkiezing Kascommissie.
8. Bestuursverkiezing/Bestuurszaken. Rowan Wijnhoven is aftredend en herkiesbaar
9. Jaarprogramma 2018
10. Toekomst MMSK (presentatie Gerpiet Wicherts)
11. Coördinatieteams
12. Stand van zaken Odeon/BRL
13. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt.

14. Sluiting